• بازار تبادل ظرفیت بار (خاموشی)
  • پتانسیل سنجی جایگزینی کولرهای گازی با اسپلیت های کم‌مصرف در مناطق گرم
  • قابلیت جایگزینی نیروگاه زرند با ظرفیت معادل نیروگاه خورشیدی
  • احداث نیروگاه‌های‌ تولید همزمان برق و حرارت (CHP) در مناطق شمال استان کرمان با هدف تامین برق، حرارت و CO2 برای گلخانه ها و چاه های کشاورزی بدون برق
  • انجام مطالعات روش های نوین مدیریت مصرف برق در ایام پیک
  • انجام مطالعات تعیین مزیت های مکانی تولید انرژی خورشیدی در اتمامی شهرستان های استان با توجه به نرخ بهینه خرید تضمینی برق