اعضای هیات امنا شامل 16نفر به شرح جدول زیر می باشند.

تخصص

سمت

اعضای هیات موسس

ردیف

قابلیت اطمینان سیستم های انرژی

استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف

رییس دانشگاه صنعتی شریف

جناب آقای دکتر فتوحی

1

اقتصاد

استاديار دانشگاه صنعتي شريف

معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف

جناب آقای دکتر فاطمی

2

فیزیک (انرژی)

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

 رییس مجمع نمایندگان استان کرمان

جناب آقای دکتر امیری

3

-

معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو

جناب آقای دکتر انجم شعاع

4

سیستم‌های تجدیدساختار یافته و بازار برق

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

رییس پژوهشگاه نیرو

جناب آقای دکتر قاضی زاده

5

سیستم های انرژی

استاد تمام دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

رییس پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو

جناب آقای دکتر عمید پور

6

اقتصاد انرژی

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو

جناب آقای دکتر حیدری

7

-

رییس اتاق کرمان

جناب آقای مهندس طبیب زاده

8

برق، اقتصاد و مدیریت انرژی

استاد تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان

رییس مرکز مطالعات اتاق

جناب آقای دکتر رشیدی نژاد

9

تخصص

سمت

منتخبین حوزه صنعت برق

ردیف

برق

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

جناب آقای مهندس نصرالهی

10

برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان

جناب آقای مهندس شهبا

11

برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان

جناب آقای مهندس مهدوی نیا

12

انرژی های تجدیدپذیر

مدیرعامل شرکت آریان مه باد و معاون انرژی های تجدید پذیر ماهتاب گستر کهنوج

جناب آقای دکتر آسایی

13

تخصص

سمت

خبرگان دانشگاهی

ردیف

انرژی های تجدیدپذیر

رییس بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان

جناب آقای دکتر عامری

14

سیاست گذاری انرژی، سیستم‌های انرژی، و مهندسی انرژی

دانشیار  دانشگاه صنعتی شریف

جناب آقای دکتر ملکی

15

جامعه شناسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر فاضلی

16