رییس: محمدعلی محمد میرزاییان

قائم مقام: معصومه سعید

نایب رییس اول: حامد بدرآبادی، نایب رییس دوم: مظفر محمدی، دبیر: نرگس کریمی نژاد

اعضای اصلی: آرین علمداد،علی گروهی، پیام مختاری، مسلم میرزایی، محسن انوشه، محمدرضا حیدری، معصومه سعید

کارگروه ها(کمیته ها):

کارگروه 1: بازرگانی داخلی و وادرات، رییس کارگروه: سید محمد حسینی

 کارگروه 2: برند و بسته بندی و تجارت الکترونیک، رییس کارگروه: مسلم میرزایی

 کارگروه 3: صادرات، رییس کارگروه: محمدرضا حیدری

 

           ساختار کمیسیون