رییس: حسین نجف آبادی

نایب رییس اول: عباس جبالبارزی

دبیر: سارا بهرامی

اعضای اصلی: هیات نمایندگان اتاق کرمان