رییس کمیسیون: علی نقوی

 دبیر کمیسیون: مددی زاده

دبیرخانه کمیسیون ها: 32471875 - 32475644 commissions@kccim.ir