رییس کمیسیون: محمدعلی محمد میرزائیان sadafmirzaeyan@yahoo.com

رئیس کمیته ارزی و بورس: مظفر محمدی

رئیس کمیته بازرگانی داخلی و واردات: مسلم میرزایی

رئیس کمیته برند و بسته بندی: علی گروهی

رئیس کمیته صادرات: محمدرضا حیدری

رئیس کمیته تحقیق بازار: معصومه سعید

دبیر کمیسیون: نرگس کریمی نژاد

 

دبیرخانه کمیسیون ها: 32471875 -  commissions@kccim.ir  32475644