رییس کمیسیون: سیدمحمد ابراهیم علوی

دبیر کمیسیون:عباس عسجدی

دبیرخانه کمیسیون ها: 32471875 – 32475644-commissions@kccim.ir