رییس کمیسیون: محمد افشاری پور

 دبیر کمیسیون: سیدامجد نظامی 

دبیرخانه کمیسیون ها:32471875 – 32475644 و commissions@kccim.ir