رییس کمیسیون: حسین نجف آبادی پور

 دبیر کمیسیون: سارا بهرامی

دبیرخانه کمیسیون ها: 32471875 – commissions@kccim.ir  32475644