کمیسیون فناوری اطلاعات و کسب و کارهای نوین

info@kccim.ir

بلوار جمهوری اسلامی
نبش 20 متری نادر