فعالان اقتصادي و به تبع آن اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي به عنوان بخش خصوصي از دير و باز اهتمام ويژه‌اي به انجام مسئوليت‌هاي اجتماعي داشته‌اند. از همراهي در بلاياي  طبيعي گرفته تا كمك به هم‌نوع و... فعالان اقتصادي همواره پيشگام بودند. اين بار نيز بعد از شيوع ويروس كرونا در كشور اعضاي هيات نمايندگان اتاق كرمان به اين نتيجه رسيدند كه با تشكيل كميته مبارزه با ويروس كرونا در اين زمينه فعاليت برنامه‌ريزي شده‌اي داشته باشند. اين كميته نيز در گام اول فعالان اقتصادي را به مشاركت فراخواند و در ادامه كمك‌هاي جمع‌آوري شده براي اين مهم را با هماهنگي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي استان در راستاي جلوگيري از شيوع اين بيماري به كار گرفت كه گزارش آن در بخش‌هاي زير آورده شده است.

info@kccim.ir

بلوار جمهوری اسلامی
نبش 20 متری نادر