براساس اعلام شرکت شهرک های صنعتی کرمان (سهامی خاص)، این شرکت بر اساس دستورالعمل های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران حمایت های زیر را از SME ها، حمایت از فعالیت شرکت های مدیریت صادرات (EMC)، حمایت از ایجاد و بازاریابی کنسرسیوم های صادراتی، حمایت از اخذ استانداردها و گواهی نامه های ملی و بین المللی و حمایت از اعزام و حضور واحدهای صنعتی در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی، انجام می دهد.