اتاق بازرگانی بین المللیICC  اقدام به راه اندازی آزمایشی طرح SMES360X نموده که این طرح یک ابزار ارزیابی دیجیتال برای شرکت های کوچک و متوسط است تا بتوانند اثر فعالیت های خود بر محیط زیست را اندازه گیری و ارزش گذاری کنند و برای تمامی مشاغل در سرتاسر جهان در دسترس است.

پیوست یک

پیوست دو