براساس اعلام کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) پاریس، نسبت به آگاهی بخشی امور تجارت بین الملل به اعضای خود اقدام می نماید و این کمیته نیز هم راستا با ICC خدمات مورد نظر را به اعضا ارائه می دهد. جزئیات بیشتر در زیر آمده است.