براساس اعلام صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، این صندوق با صدور ضمانت نامه های اعتباری موجبات تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی به آن دسته از صنایع کوچک را که در تامین وثایق سهل البیع به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با مشکل مواجه می شوند را فراهم می آورد.