اتاق ایران، آئین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی که در مورد اتاق ایران، اتاق های شهرستان ها و کلیه واحدهای وابسته، لزوم اتباع و اجرا دارد را اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.

  • 1
  • 2

Simple Image Gallery Extended