نمایشگاه ها

نمايشگاه موادغذايي وصنايع بسته بندي سنگال درمحل نمايشگاههاي بينالمللي داكار،ازتاريخ 3 الی 6 تیرماه1400  برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا کلیک نمائید