سفارت قرقیزستان در تهران، فهرست پروژه های سرمایه گذاری در حوزه انرژی، کشاورزی و صنعت در آن کشور را اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.

فهرست پروژه های سرمایه گذاری در قرقیزستان