بر اساس اعلام اتاق ایران و تصویر نامه اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ایران در ارتباط با اصلاحیه تاریخ تصویب نامه هیات وزیران مندرج در فراز ابتدایی نامه عمومی مذکور از 1398.12.26 به 1399.12.26 و همچنین اصلاح عبارت "سررسید اعتبار" به "سررسید پرداخت" در سطر دوم از بند 1 نامه اطلاع رسانی شده است.