جدول مقایسه ای برنامه عملیاتی سال 1397 و اقدامات انجام شده 
ردیف کد برنامه عنوان برنامه همکاران اجرایی برنامه وضعیت انجام
1 97-B-01 پیگیری فعال نمودن واحد های صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیر فعال، توسعه واحدهای فعال و ایجاد اشتغال شیما ملک پورزاده
 مهشید ایزدی
100 درصد انجام شده است.
2 97-B-02 تهیه بانک اطلاعاتی محصولات کشاورزی استان به دو زبان فارسی و انگلیسی شیما ملک پورزاده  100 درصد انجام شده است.
3 97-B-03 تهیه 20 طرح سرمایه گذاری با اولویت استان کرمان شیما ملک پورزاده
  مهشید ایزدی
100 درصد انجام شده است.
4 97-B-04 راهکارهای توسعه تجارت با آفریقا از طریق ساحل عاج مهدی بدیعی 100 درصد انجام شده است.
5 97-B-05 تهیه کتاب و لوح فشرده "چرا سرمایه گذاری در کرمان" مهدی بدیعی
مهشید ایزدی
شیما ملک پورزاده
بابک دقاقی
100 درصد انجام شده است.
6 97-B-06 برگزاری سمینار عراق مهدی بدیعی 100 درصد انجام شده است.
7 97-B-07 سمینار قطر و فرصت های اقصادی استان کرمان مهدی بدیعی 100 درصد انجام شده است.
8 97-B-08 گزارش کشوری اتریش مهدی بدیعی 100 درصد انجام شده است.
9 97-D-01 تحلیل تجارت خارجی استان (ماهیانه) شیما ملک پورزاده
مهشید ایزدی
100 درصد انجام شده است.
10 97-D-02 تهیه گزارش تجارت خارجی استان در سال 96 شیما ملک پورزاده
 مهشید ایزدی
100 درصد انجام شده است.
11 97-D-03 سامان دهی هیات های تجاری و نمایشگاه های بین المللی مهشید ایزدی 100 درصد انجام شده است.
12 97-D-04 ایجاد کمیته برنامه ریزی انتخاب صادرکننده نمونه مهشید ایزدی 100 درصد انجام شده است.
13 97-I-01 اعزام هیات به آلمان و اتریش بابک دقاقی اقدامات در حال انجام و اعزام برای سال 98 است.
14 97-I-02 اعزام هیات به روسیه بابک دقاقی به دلیل عدم حضور مسوول پروژه، به سال 98 موکول گردید.
15 97-I-03 برگزاری همایش تامین مالی بابک دقاقی به دلیل عدم حضور مسوول پروژه، به سال 98 موکول گردید.
16 97-I-04 برگزاری سمینار آفریقای جنوبی بابک دقاقی 100 درصد انجام شده است.
17 97-I-05 نمایشگاه توانمندی های استان کرمان در یکی از استان های روسیه بابک دقاقی به دلیل عدم حضور مسوول پروژه، به سال 98 موکول گردید.
18 97-I-06 برگزاری سمینار افغانستان بابک دقاقی 100 درصد انجام شده است.
19 97-I-07 برنامه ریزی اعزام هیات به قطر بابک دقاقی 100 درصد انجام شده است.