فرایند صدور يا تمدید کارت عضویت خود را در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند cscs.chambertrust.ir انجام دهيد.

 

شرایط و مدارک عضویت

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در ایران به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و خدمات وابسته به این نوع فعالیت ها اشتغال دارند، می توانند با تکمیل برگ عضویت و رعایت شرایط و ارایه مدارک به عضویت اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درآیند.

الف. اشخاص حقیقی

 1. داشتن حداقل 20 سال شمسی
 2. تصویر شناسنامه و کارت ملی
 3. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

تبصره: دارندگان کارت عضویت در هنگام تمدید، از مفاد بند 3 مستثنی می باشند.

 1. دارا بودن پروانه فعالیت اعم از تولیدی، توزیعی، کشاورزی، خدماتی و خدمات وابسته این فعالیتها و سایر فعالیتهایی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رشته اشتغال معرفی شده اند. همچنین ارایه معرفی نامه از پارک های علم و فن آوری و مراکز رشد و یا گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوط، ملاک عمل خواهد بود.
 2. امضاء تعهدنامه در سامانه ثبت نام
 3. پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه

ب. اشخاص حقوقی

 1. تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
 2. مدیرعامل شخص حقوقی، باید حائز شرایط مندرج در بندهای 1،3 و 4 ذیل بند الف باشد و تعهدنامه بند 5 را به نمایندگی از سوی شخص حقوقی امضا نماید.
 3. تصویر اساسنامه و آگهی رسمی تاسیس و آگهی رسمی آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و ارائه آگهی تغییرات بعدی آن به اتاق ذیربط
 4. پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه

تبصره1: کارت عضویت اشخاص حقوقی، بنام شخص حقوقی صادر می شود و نام مدیرعامل به عنوان نماینده آن بر روی کارت عضویت درج و عکس وی الصاق خواهد شد.

تبصره2: مدارک عضویت اتباع خارجی:

   الف – اتباع حقیقی خارجی: گذرنامه و تصویر پروانه اقامت

   ب – اتباع حقوقی خارجی: گذرنامه و مجوز ثبت شعبه، نمایندگی یا شرکت

تبصره3: در مورد کلیه اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، حق ورودی صرفا در اولین سال عضویت دریافت می شود و دارنده کارت عضویت در سال های بعد، جهت تمدید کارت، فقط حق عضویت را پرداخت خواهد نمود. میزان حق ورودی و عضویت، هرسال با پیشنهاد هیئت رئیسه اتاق ایران به تصویب هیئت نمایندگان اتاق ایران می رسد و جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

تبصره4: شاغلین تمام وقت، مستخدمین وزارتخانه و سازمان های دولتی و نیروهای مسلح و قوای سه گانه نمی توانند به عضویت اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درآیند. چنانچه پس از صدور کارت عضویت، رابطه استخدامی مذکور کشف یا ایجاد شود، کارت عضویت صادر شده، لغو می گردد.

مقررات عضویت

 1. هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از یک کارت عضویت داشته باشد. مگر در مواردی که شخص حقیقی، علاوه بر دریافت کارت عضویت برای خود، به عنوان نماینده یک شخصیت حقوقی نیز به عضویت اتاق درآید.
 2. مدت اعتبار کارت عضویت، باتوجه به درخواست متقاضی عضویت، حداقل 1 و حداکثر 5 سال و منوط به پرداخت حق عضویت، بدوا برای مدت مورد درخواست خواهد بود و با تقاضای عضو و بقای شرایط عضویت، قابل تمدید می باشد.
 3. چنانچه دارندگان کارت عضویت پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت 2 سال از تاریخ انقضا، اقدام به تمدید عضویت نکنند، می بایست مجددا کلیه مراحل صدور کارت عضویت را طی کنند.

تاریخ صدور کارت جدید، مبدا اعتبار کارت عضویت خواهد بود و فرد متقاضی می بایست علاوه بر حق عضویت های مستمر، ورودیه را نیز پرداخت نماید.

 ثبت نام از طريق وب سایت  cscs.chambertrust.ir