پيش‌‌‌‌‌نياز ثبت نام براي صدور يا تمدید کارت بازرگانی، دریافت کارت عضویت اتاق است. لذا خواهشمند است ابتدا فرایند صدور يا تمدید کارت عضویت خود را در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند cscs.chambertrust.ir انجام دهيد.

 

پیش از آغاز فرآيند ثبت نام جهت دريافت بازرگاني ارائه يكي از معيارهاي سنجش فعاليت در زمينه تجارت الزامي است که این معيارها در زیر آمده است. همچنین با واحد آموزش اتاق کرمان به شماره 32435147 برای شرکت در دوره آموزشی کارت بازرگانی تماس حاصل نمایید.

*معيارهاي سنجش:

1-داشتن حداقل سه سال سابقه كارت بازرگاني اعم از متصل يا منفصل براي افرادي كه بيش از دو سال كارت خود را تمديد نكرده اند ، که به عنوان سابقه فعاليت بازرگاني محسوب مي شود

2-ارايه  مدارك مبني بر مبادرت به امور بازرگاني داخلي يا خارجي كه نشان دهنده سه سال فعاليت متقاضيان باشد نظير يكي از موارد ذيل:

2/1- ارايه تاييديه مبني بر سه سال همكاري در امور بازرگاني در بنگاه هاي اقتصادي و تجاري معتبر (اشخاص حقيقي و حقوقي) با ارايه گواهي مربوطه مانند:

الف- حكم كارگزيني مبني بر تاييد تصدي مديريت عامل، عضو هيات مديره، مديريت بازرگاني يا فروش

ب- حكم كارگزيني و يا ارايه ليست بيمه تامين اجتماعي مبني بر تصدي كارشناس امور بازرگاني و ساير فعاليت هاي مرتبط

2/2-ارايه اظهار نامه مالياتي

2/3- ارايه پروانه كسب معتبر به نام متقاضي در زمينه هاي مرتبط كه از تاريخ صدور آن حداقل سه سال گذشته باشد.

2/4- داشتن حداقل سه سال سابقه عضويت فعال به صورت متصل يا منفصل در تشكل هاي اقتصادي با تاييد تشكل مربوطه

2/5- ارايه مجوز صنعتي اخذ شده از وزارت صنعت معدن و تجارت و ساير گواهي هاي فعاليت از وزارتخانه ها و مراجع ذيربط

2/6- دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي مرتبط اعم از داخلي و يا خارجي (مديريت بازرگاني، علوم اقتصادي، امور گمركي، صنعتي و توليد)

 

شرايط متقاضيان دريافت كارت بازرگاني (حقيقي و حقوقي):

1-  حداقل سن متقاضی باید 23 سال باشد . (براي دريافت كارت حقوقي ، مدير عامل بايد واجد اين شرط باشد)            

2-  متقاضی نباید كارمند دولت باشد مگر اين كه بازنشسته شده باشد . (براي دريافت كارت حقوقي ، مدير عامل بايد واجد اين شرط باشد)

3-  متقاضی باید داراي مدرك ديپلم و يا بالاتر باشد.

 در غير اين صورت یکی از مدارک زیر لازم است :

سه سال اظهارنامه مالياتي و گواهی از اداره کل دارایی و امور اقتصادی و صنف مربوطه مبنی بر فعالیت متقاضی در سه سال گذشته

 پروانه بهره برداري بنام متقاضي از وزارت صنعت و معدن و تجارت . (براي دريافت كارت حقوقي ، مدير عامل بايد واجد اين شرط باشد)

4- دارا بودن سند ملکی تک برگ با کاربری اداری یا تجاری به نام متقاضي

 در غير اين صورت اجاره خط بنگاهي با برگه كد رهگيري  . (براي دريافت كارت حقوقي ، شركت بايد واجد اين شرط باشد)

5- ارايه يكي از معيارهاي سنجش فعاليت در زمينه تجارت . (براي دريافت كارت حقوقي ، مدير عامل بايد واجد اين شرط باشد)

6- دارابودن شماره تلفن همراه به نام متقاضی (برای دریافت کارت حقوقی، مدیرعامل باید واجدین شرایط باشد.)

 

 چنانچه شما متقاضی دریافت کارت بازرگانی حقوقی هستید، مدارک زیر الزامی است:

1 - تکمیل فرم تعهدنامه دريافت كارت بازرگاني توسط مديرعامل (تکمیل تعهدنامه کارت های پنج ساله برای شرکت های دارای پروانه بهره برداری و متقاضی کارت پنج ساله)   

توجه: این فرم در قسمت فرم های گواهی بعد از انتقال پرونده از سامانه جامع تجارت به سامانه یکپارچه کارت هوشمند قابل دریافت است.                                 

2 - گواهی عدم سوء پیشینه (مدیرعامل)                                                                                                

3 - جوابیه استعلام از اداره ثبت اسناد

4 - جوابيه استعلام از سازمان امورمالیاتی

5-جوابیه استعلام گمرک

6- دریافت کد اقتصادی شركت  از اداره کل امور اقتصادی و دارايي

7- تصویر صفحات شناسنامه و كارت هوشنمند ملي مدیرعامل پشت و رو در یک صفحه

8- تصویر از کارت پایان خدمت یا كارت معافيت هوشمند مدیرعامل (برای متولدین سال 1337 به بعد) پشت و رو در یک صفحه      

9- عکس رنگی پرسنلی (مدیرعامل) 

10- داشتن محل کسب با موقعیت اداری،تجاری یا صنعتی اعم از ملکی یا استیجاری دارای کد رهگیری به نام شرکت 

توجه: كدپستي سند يا اجاره خط حتماً‌ بايستي با کد پستی تمامی استعلام ها يكسان باشد

11- کپی از اساسنامه ، اظهارنامه ثبت شركت ها  و  آگهی تاسیس، آگهی تغییرات در روزنامه رسمي                                        

12- تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل(آخرین مدرک تحصیلی حداقل بایستی دیپلم باشد)

13- استعلام ثبت شرکت ها

14- استعلام بانک مرکزی (داشتن حساب جاری و دسته چک صیاد الزامی است)

15- تکمیل فرم تعهدنامه مبارزه با پولشویی توسط مدیرعامل 

توجه: این فرم در قسمت فرم های گواهی بعد از انتقال پرونده از سامانه جامع تجارت به سامانه یکپارچه کارت هوشمند قابل دریافت است.                                 

16- گواهی شرکت در دوره توجیهی کارت بازرگانی

17- استعلام تامین اجتماعی

18- واریز مبلغ 4.000.000 ریال به حساب 2202108310 یا شماره کارت 5859837006308726 نزد بانک تجارت جهت حضور در دوره توجیهی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی

19- واریز مبلغ 440.000 ریال به نام خزانه کشور نزد بانک مرکزی به شماره حساب: 4059053101641547

شناسه شبا: IR350100004059053101641547

شناسه واریز: 306053159140120384113747177531

 

چنانچه شما متقاضی دریافت کارت بازرگانی حقیقی هستید مدارک زیر الزامی است:

 1-تکمیل فرم تعهدنامه دريافت كارت بازرگاني ( تکمیل تعهدنامه کارت های پنج ساله برای اشخاص دارای پروانه بهره برداری و متقاضی کارت پنج ساله)     

توجه: این فرم در قسمت فرم های گواهی بعد از انتقال پرونده از سامانه جامع تجارت به سامانه یکپارچه کارت هوشمند قابل دریافت است.                                           

2  - گواهی عدم سوء پیشینه                                                                                            

3 - جوابیه استعلام از اداره ثبت اسناد

4 - جوابيه استعلام از سازمان امور مالیاتی

5- استعلام گمرک

6- تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافيت هوشمند (برای متولدین سال 1337 به بعد) پشت رو در یک تصویر

7- تصویر کلیه صفحات شناسنامه و كارت هوشمند ملي پشت رو در یک صفحه

8-داشتن محل کسب با موقعیت اداری، تجاری یا صنعتی اعم از ملکی یا استیجاری دارای کد رهگیری

توجه:  كدپستي سند يا اجاره خط ‌ بايستي با كدپستي  تمامی استعلام ها یكسان باشد.

9- تصویر آخرین مدرک تحصیلی(آخرین مدرک تحصیلی حداقل بایستی دیپلم باشد)

10- عکس رنگی پرسنلی

11- دریافت پیش ثبت نام کد اقتصادی

12- استعلام بانک مرکزی (داشتن حساب جاری و دسته چک صیاد الزامی است)

13- تکمیل فرم تعهدنامه مبارزه باپولشویی

توجه: این فرم در قسمت فرم های گواهی بعد از انتقال پرونده از سامانه جامع تجارت به سامانه یکپارچه کارت هوشمند قابل دریافت است.                                 

14- گواهی شرکت در دوره توجیهی کارت بازرگانی

15- استعلام تامین اجتماعی

16-واریز مبلغ 440.000 ریال به نام خزانه کشور نزد بانک مرکزی به شماره حساب: 4059053101641547

شناسه شبا: IR350100004059053101641547

شناسه واریز: 306053159140120384113747177531

 17واریز مبلغ 4.000.000 ریال به حساب 2202108310 یا شماره کارت 5859837006308726 جهت حضور در دوره آموزشی توجیهی دریافت کارت بازرگانی

 

 برای اشخاص غیرایرانی:

- داشتن کلیه مدارک و شرایط الزامی استبه جز پایان خدمت یا برگ معافیت و معیار سنجش.

- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر و ترجمه رسمی مدرک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم الزامی است.

 

با توجه به بخشنامه شماره 99/100/13483 سازمان توسعه تجارت ایران مورخ 1399/04/31 ، درخواست صدور کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir در مرورگر به جز Internet Explorer، آغاز می گردد و در سامانه کارت بازرگانی هوشمند به انجام می رسد.
لذا مستدعی است به آدرس فوق مراجعه و درخواست خود را جهت صدور کارت بازرگانی ثبت نمایید. در صورت نیاز به پشتیبانی می توانید با شماره 75492000-021 تماس حاصل نمایید.

همچنین فیلم آموزشی سامانه جامع تجارت در اینجا قابل مشاهده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و پاسخ به سئوالات احتمالی با تلفن : 32465653-034 بخش بازرگانی تماس حاصل فرمایید.