سازمان توسعه تجارت ایران، مصوبات هجدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را اطلاع رسانی کرده است.