رئیس اتاق کرمان در نشست شورای استاندارد کرمان گفت: تولیدات زیرپله ای که با قیمت پایین تر نیز به فروش می رسند، موجب کاهش کیفیت شده اند.

سیدمهدی طبیب زاده، ضمن اعلام آمادگی برای تقویت استانداردها در عرصه های تولیدی بخش خصوصی تاکید کرد: حتما باید این موضوع برای جلوگیری از ضرر و آسیب اصناف پیگیری شود.

در ادامه این نشست استاندار کرمان بیان کرد: در بخش صادرات محصولات کشاورزی، باید شرایط استاندارد به تولیدکنندگان اعلام شود، تا بازار آسیب نبیند. محمدمهدی فداکار همچنین استاندارد سازی خودرو، ترازو، نازل های سوخت، بتن و میله را ضروری دانست. وی در رابطه با استاندارد سازی آسانسور افزود: با توجه به اینکه کرمان استانی بزرگ و تولید و تنوع در آن زیاد است باید در بخش آسانسور توجه جدی صورت گیرد.

مدیر کل استاندارد استان کرمان نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: ۹۲۵ واحد تولیدی استان تحت نظارت استاندارد اجباری قرار دارند و هزار و ۷۸۶ فرآورده تولیدی در استان دارای پروانه کاربرد استاندارد اجباری هستند که تحت نظارت قرار دارند و باید به صورت مستمر با همین نیروهای موجود رصد و نظارت شوند. مسلم بسیج، با اشاره به اینکه به اینکه استاندارد کرمان با ۷۳ آزمایشگاه فنی و ۱۳ شرکت بازرسی در سطح استان همکاری دارد، افزود:۱۰ هزار و ۱۹۴ اظهارنامه مالیاتی در استان به همت اداره کل استاندارد در حوزه صادرات و واردات انجام شده است.

گفتنی است در این نشست مواردی برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین استاندارد و سایر سازمان ها به ویژه برای ارائه مجوزها بعد از تاییدیه استاندارد و نیز افزایش چتر آموزش های حوزه استاندارد به تصویب رسید.