كميته ایراني اتاق بازرگاني بين المللي(ICCIran) در نظر دارد آموزش روشهای نوین سرمایه گذاری خارجي در حوزه كشاورزی را به صورت آنالین و حضوری برگزار نماید.

دراین دوره آموزشي فعاالن اقتصادی و بازیگران اصلي این عرصه را با انواع روشهای سرمایه گذاری خارجي كه در اقصي نقاط جهان به كار گرفته ميشود، آشنا نموده و به پویایي كسب و كارهای مرتبط با این حوزه كمک شایاني خواهد نمود.

  • زمان: چهارشنبه 15 آذر 1402 - ساعت 14:00 الي 16:00
  • مكان: آنالین - حضوری (خيابان طالقاني شماره ،175 اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و كشاورزی ایران)

استاد: جناب آقایدكتر احمد جمالي 

  • دبير كميسيون تجارت و سرمایه گذاری كميته ایراني اتاق بازرگاني بين المللي
  • مهلت ثبت نام: 14 آذر 1402
  • گواهینامه: در پایان دوره، برای شرکتکنندگان از سوی کمیته ایرانی ICC گواهینامه صادر میگردد.
  • تلفن: 88306127 ، 88317783 فکس: 88308330