اتاق بازرگانی خرمشهر با همکاری اتاق تهران و فدراسیون صنعت نفت ایران در نظر دارد همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت و گاز در تاریخ 25 الی 27 مهرماه 1402 در کشور عراق ـ بصره نسبت به اعزام هیاتی تجاری متشکل از فعالان اقتصادی حوزه انرژی اقدام نماید.

جهت کسب طالاعات بیشتر با شماره تلفن: 02188439192 تماس حاصل فرمائید.