کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللیICC در نخستین نشست حضوری نمایندگان رابط استانی این کمیته از اتاق کرمان به عنوان یکی از اتاق های برتر کشور به دلیل فعالیت آنها در پلتفرم اتاق های بازرگانی دنیا و انتخاب آنها به عنوان اتاق نمونه ماه در این پلتفرم، تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، در این نشست که در محل اتاق ایران برگزار شد، "معصومه سعید"مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان به عنوان نماینده اتاق کرمان در این کمیته به دلیل کسب رتبه اتاق برتر ماه فوریه 2022 فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی (WCF) مورد تقدیر قرار گرفت.

گفتنی است در این نشست سیاست ها و برنامه های کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان رابط اتاق ها پیشنهادات خود را در راستای تاثیرگذاری بیشتر در سطح بین الملل مطرح کردند. این نشست با حضور دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، معاونت امور استان های اتاق ایران و جمعی از اعضای هیات رئیسه اتاق ها و نمایندگان رابط استان ها در کمیته ایرانی اتاق بین المللی، برگزار شد.