سیدمهدی طبیب زاده رئیس  
 حمید  عزت آبادی پور
نایب رئیس اول

 

محمدرضا
بهرامی
نایب رئیس دوم

 

عباس جبالبارزی خزانه دار

 

 آرش  علوی دبیر