براساس اعلام سازمان حفظ نباتات کشور، با توجه به فرا رسیدن فصل برداشت مرکبات و لزوم تعیین فرآیند الکترونیکی ثبت اطلاعات صادرکنندگان مرکبات به کشور چین، ضروری است صادرکنندگان اطلاعات خود را هر چه سریعتر ارسال نمایند.