براساس اعلام مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان، دوره های آموزشی به صورت وبیناری در راستای افزایش آگاهی و وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی در تاریخ های مذکور از طریق ورود به لینک  http://vc.tamin.ir/farhangi برگزار می شود.