براساس اعلام استانداری بوشهر، در راستای رونق بخشی و افزایش ترافیک کانتینری بندر بوشهر، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا بسته تخفیفاتی برای بهره مندی ذینفعان پایانه کانتینری بندر بوشهر در نظر گرفته که جزئیات آن در زیر آمده است.