براساس اعلام نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان، حمل و نقل دو جانبه و ترانزیتی بار جاده ای در قلمرو ترکمنستان از تمامی مرزها از سر گرفته شد که جزئیات آن در زیر آمده است.

از سرگیری حمل و نقل دو جانبه و ترانزیتی بار جاده ای در قلمرو ترکمنستان