براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، نودمین نشست کمیته اقدام ارزی برگزار و در آن مواردی مانند مسدود شدن پروانه های صادراتی صادرکنندگانی که در سال های 1398 و 1399صادرات داشته اند اما تا پایان شهریورماه گذشته رفع تعهد ارزی نکردند، همچنین بهره مندی از معافیت مالیاتی برای ارز حاصل از صادرات مطرح و مصوب شد که جزئیات آن در زیر آمده است.