نمایشگاه ها

اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان آمادگی خود را جهت ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص نمایشگاه های آتی در خصوص اخذ غرفه، پاویون، ارسال بار نمایشگاهی، امور مربوط به سفرو ... اعلام کرده است. بر این اساس تقویم نمایشگاهی بین المللی 2022 قزاقستان (شهر آلماتی و نورالسلطان) به شرح جدول زیر اعلام گردید.

.