اتاق ایران گزارش"تحلیلی بر شرایط اقتصاد ایران با نگاه به نتایج گزارش ریسک های جهانی 2022"را اطلاع رسانی کرده که در زیر آمده است.

گزارش تحلیلی