اعزام هیات تجاری به نمایشگاه کشاورزی و مواد غذایی باکو

در .

اتاق مشترک بازرگانی ایران ـ آذربایجان در نظر دارد هم زمان با برگزاری نمایشگاه کشاورزی و مواد غذای  باکو در تاریخ 25 لغایت 28 اردیبهشت ماه 1398 یک هیات تجاری، بازاریابی را به آذربایجان ـ باکو اعزام نماید.