هجدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع سنگ

در .