اطلاعیه ها

بر اساس اعلام اتاق ایران، مجامع فوق العاده و عادی اتاق مشترک بازرگانی ایران- عراق روز سه شنبه 5 آذرماه 98 ساعات 15 و 16 در طبقه هشتم ساختمان اتاق ایران برگزار می شود.