اعلام شرایط ویژه حاکم در بازار گوجه فرنگی

در .

بر اساس اعلام اتاق زنجان و بر حسب اطلاع سازمان جهاد کشاورزی این استان، بر اساس شرایط ویژه حاکم در بازار گوجه فرنگی، موارد احصاء شده به منظور جلوگیری از ضرر احتمالی کشاورزان از کاهش بیش از حد پیش بینی شده قیمت این محصول به دلیل تولید مازاد الگوی کشت، توسعه صادرات این محصول توسط تجار و شرکت های توانمند در سطح ملی اطلاع رسانی شده که جزئیات آن در زیر آمده است.

شرایط ویژه حاکم بر بازار گوجه فرنگی