برگزاری مجمع عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران- روسیه

در .

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران- روسیه، یکشنبه 24 شهریور98 ساعت 15 در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می شود.