فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات

در .

فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات با اعمال آخرین تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1398 بر روی سامانه سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی www.isiri.gov.ir (قسمت صادرات و واردات) قابل دستیابی است.