اطلاع رسانی کارگروه ملی ریاست جمهوری در خصوص رفع ابهام برخی از بانک ها

در .

رئیس کارگروه ملی ریاست جمهوری در خصوص رفع ابهام برخی از بانک ها و یکسان سازی نحوه عملکرد آنها اطلاع رسانی کرده که در زیر آمده است.