فراخوان ثبت نام عضویت برای برگزاری مجمع موسسان انجمن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری ایران

در .

مجمع عمومی موسسین انجمن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری ایران ساعت 10 صبح روز دوشنبه 4 شهریور98 در محل سالن جلسات طبقه ششم اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار می شود. فعالان این حوزه می توانند از شنبه تا چهارشنبه 26 الی 30 مرداد98 برای ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت تشکل های اتاق ایران واقع در تهران- خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی(فرصت) شماره 175 طبقه پنجم مراجعه نمایند.