برنامه های صندوق ضمانت صادرات ایران

در .

بر اساس اعلام اتاق ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران گزارشی در مورد برنامه های این صندوق در راستای توسعه صادرات غیرنفتی کشور اطلاع رسانی کرده که در زیر آمده است.

برنامه های صندوق ضمانت صادرات ایران