دستورالعمل مدیریت صادرات

در .

اتاق ایران، دستورالعمل مدیریت صادرات موضوع مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 27 مرداد97 که به تایید ریاست محترم جمهوری رسیده را اطلاع رسانی کرده که در زیر آمده است.

دستورالعمل مدیریت صادرات