تصویب قریب الوقوع لایحه ضد دامپینگ گرجستان

در .

بر حسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران، کشور گرجستان در صدد تصویب قریب الوقوع لایحه ضد دامپینگ با هدف حمایت از تولید داخلی این کشور است که جزئیات آن در زیر آمده است.