ابلاغ ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

در .

سازمان امور مالیاتی کشور ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم را برای فعالان اقتصادی اطلاع رسانی کرده که در زیر آمده است.

ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم