مجامع عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل

در .

بر اساس اطلاع اتاق ایران، نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه و نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل سه شنبه 18 تیر98 ساعت 10 صبح در طبقه ششم اتاق ایران برگزار می شود.