چهارمین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده و آینده پژوه ایرانی

در .

انجمن آمایش سرزمین ایران در نظر دارد چهارمین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده و آینده پژوه ایرانی را با انتخاب بانوان برتر و تقدیر از این برگزیدگان برگزار نماید.