مجامع عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و استرالیا برگزار می شود

در .

بر اساس اطلاع اتاق ایران، مجامع عمومی فوق العاده وعادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و استرالیا در نوبت اول، سه شنبه 4 تیرماه 98 در ساعات 15 و 16 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می شود.